NVS » Supported Employment

De methodiek Supported Employment (SE) werd begin jaren tachtig ontwikkeld in de Verenigde Staten en is in 1985 voor het eerst in Europa geïntroduceerd. De omslag lag in de benadering van kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. De persoon centraal en kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. 

Supported Employment is:

'Het ondersteunen van personen met een (arbeids)beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en houden van betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt.'

(Definitie EUSE 2005)

 

Hoewel er wereldwijd kleine variaties van de definitie bestaan, kent het Europese SE-model drie fundamentele elementen:

  • Betaalde arbeid: individuen moeten een loon, evenredig aan het uitgevoerde werk, ontvangen. Indien er in een land een nationaal minimumloon van kracht is dan moet het individu op zijn minst dit loon krijgen of een gangbaar loon passend bij het werk.
  • Reguliere arbeidsmarkt: mensen met een (arbeids)beperking moeten gewone werknemers zijn, met dezelfde lonen en voorwaarden als andere werknemers.
  • Voortdurende ondersteuning: de ondersteuning tijdens betaalde arbeid is geïndividualiseerd en gebaseerd op de behoeften van zowel de werknemer en zijn collega’s als de werkgever.

 

SE is volledig in overeenstemming met de ideeën van empowerment, sociale inclusie, waardigheid en respect voor het individu. Binnen Europa is men het eens over de waarden en principes die aanwezig moeten zijn in alle fases en activiteiten van Supported Employment. De rechten van volwaardig burgerschap van de persoon moeten steeds onderschreven worden.

Een SE-professional moet zich bewust zijn van de onderliggende waarden in het SE-proces en die kunnen toepassen met inzet van professionele vaardigheden en kennis. 

De waarden en principes van SE vormen de basis voor een 5-stappenproces:

Niet alle stappen hoeven gevolgd te worden en hoeven ook niet altijd in dezelfde volgorde gevolgd te worden. Het verloop van het traject hangt af van de individuele situatie van de persoon. Het traject moet daarom op maat worden afgestemd. Toelichting van waarden tijdens het 5-stappenproces:

  1. Kennismaking en engagementsafspraken: toegankelijkheid en geïnformeerde keuze zijn hier de kernwaarden.
  2. Beroepsgerichte profilering: empowerment van het individu.
  3. Jobfinding: zelfsturing en geïnformeerde keuzes.
  4. Werkgeversbetrokkenheid: toegankelijkheid, flexibiliteit en vertrouwelijkheid zijn belangrijke waarden in het proces.
  5. Ondersteuning op en naast de werkvloer: flexibiliteit, vertrouwelijkheid en respect zijn de belangrijkste componenten voor geslaagde ondersteunende maatregelen. Het gaat hier specifiek om ondersteunende maatregelen door de SE-professional terwijl de persoon een betaalde baan heeft.

 

De methodiek Supported Employment heeft veel mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt geholpen bij het overbruggen van die afstand. Veel mensen hebben met ondersteuning van een SE-professional betaald werk gevonden en dit werk behouden. Dit aantal kan en zal nog aanzienlijk moeten worden uitgebreid, immers: het beter benutten van arbeidspotentieel biedt naast voordelen op individueel niveau ook economische voordelen op maatschappelijk niveau.

 Lees HIER meer over de toolkit Supported Employment