NVS » Nieuws » Links en Downloads

 

LInks NL

Het portal vanop naar de 100.0000 banenwijst u de weg naar alle relevante informatie over de Banenafspraak en de Participatiewet én naar de vele organisaties die u kunnen adviseren en begeleiden.

 

De Normaalste Zaak, is een netwerk van zo’n 500 MKB-ondernemers en grote werkgevers die samen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is.

 

Werkgevers inspireren, motiveren, adviseren en ondersteunen, zodat zij op weg gaan om een inslusieve organisatie te worden en (meer) kansen te bieden aan mensen met een (arbeids)beperking. Dat is het doel van het programma ‘Werkgevers gaan inclusief’: 

 

Het terrein van werk en inkomen is flink in beweging. Arbeidsmarktregio's staan voor de opgave  meer mensen aan het werk te helpen. De Programmaraad, waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken, ondersteunt hen hierbij. 

 

Divosa is de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein.

 

De VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie en werkt aan maatschappelijke opgaven.

 

Op de site UWV Perspectief staan ervaringsverhalen van mensen met een arbeids­ongeschikt­heids­uitkering, handige tips en links. Je kunt zelf oproepen doen, je eigen verhaal schrijven én reageren op verhalen van anderen.

 

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking.

 

Ieder(in) is een koepelorganisatie die er naar streeft dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Hun belangenbehartiging is daarom levensbreed en richt zich op talrijke thema’s. Hier kunt u informatie vinden over het thema Werk.

 

De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijk draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

 

VGN, de vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking. De VGN vindt dat alle mensen met een beperking zoveel mogelijk moeten kunnen participeren in de maatschappij. Het verkrijgen van een betaalde baan is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Daarom moet het voor de werkgevers gemakkelijker en aantrekkelijker worden om mensen met beperkingen in dienst te nemen. Tegelijkertijd moeten mensen met een beperking ook die ondersteuning krijgen die nodig is om een baan te vinden én te behouden.

 

Links INTERNATIONAAl

ILO is the only tripartite U.N. agency, since 1919 the ILO (International Labour Organization) brings together governments, employers and workers representatives of 187 member States , to set labour standards, develop policies and devise programmes promoting decent work for all women and men.

 

The EUSE (European Union of Support Employment) is opgericht in 1993 met als doel de ontwikkeling van Supported Employment in Europa te ondersteunen. Inmiddels is EUSE uitgegroeid tot een Europees overkoepelende organisatie met nationale verenigingen als lid.
 

The EASPD (European Association Of Service Providers For Persons With Disabilities) vertegenwoordigt ca. 9000 service providers over heel Europa. Zoals op de site staat is het hoofddoel gebaseerd op de VN conventie voor de rechten van de mens met een handicap (2006) om de gelijke kansen te promoten voor diezelfde personen middels effectieve systemen van een hoge kwaliteit.
 

The WASE(World Association for Supported Employment) is opgericht in 1995 op verzoek van de ILO in Geneve. WASE richt zich primair op ontwikkelingslanden en werpt zich op als pleitbezorger voor het implementeren van Supported Employment programma's.

De GLADNET Association is opgericht in 1996 op initiatief van de ILO in Geneve. GLADNET is een wereldwijd research en informatie netwerk. GLADNET maakt zich sterk voor opleidingen en werk voor mensen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt. GLADNET vervult een belangrijke informatie rol met betrekking tot de nieuw VN Conventie "On the Rights of Persons with Disabilities".

 

DOWNLOADS 

 Folder SE PRO, klik voor download HIER